บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
(อาคารจามจุรี 10) ซอยจุฬา 12
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-218-3749 ถึง 50