ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการลงทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารเลือกสาขาวิชากรณีสอบได้มากกว่า 1 สาขา

 

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบได้มากกว่า 1 สาขา

ต้องเขียนคำร้องเลือกสาขาภายในวันที่

15 มิถุนายน 2565

โดยดาวน์โหลดเอกสาร  คำร้องเลือกสาขาวิชา  ที่ https://www.grad.chula.ac.th/download1.php 

แล้วทำการพิมพ์หรือเขียน แล้วสแกนส่งเมล์มาที่อีเมล์  webreg@chula.ac.th

โดยใช้ชื่อเรื่องว่า " เอกสารขอเลือกสาขาวิชากรณีสอบได้สองสาขา " 

Updated : 18-05-2022 14:43

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา2565

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา2565 (รอบกลางของมหาวิทยาลัย )

รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2565
รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2565 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เนื่องจากบางหลักสูตรปิดรับสมัครไม่ตรงตามรอบกลางของมหาวิทยาลัยโปรดตรวจสอบวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครได้จากรายละเอียดแนบท้ายฯของแต่ละหลักสูตร

*** โปรดอ่านรายละเอียดของหลักสูตรที่ต้องการสมัครก่อนการสมัครทุกครั้ง***

 

Updated : 02-03-2022 15:32