ขั้นตอนสมัคร

1
วิธีการสมัคร
2
ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร
3
ข้อควรระวัง
4
หลักฐานแสดงตนเอง

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องลงทะเบียนสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในช่วงระยะเวลาที่สาขาเปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น

หลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้าย:
1. ระบบจะสร้างใบสมัคร  ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ลงทะเบียน ควรต่อเครื่องพรินเตอร์ให้พร้อม •ผู้สมัครต้องทำการพิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้

•- ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม หรือ ThaiQRcode (สำหรับภาคในเวลาราชการเท่านั้น) ต้องชำระก่อนหรือภายวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งขำระเงินเท่านั้น  

•  ** หลักสูตรนอกเวลาราชการดูรายละเอียดการชำระเงินที่แนบประกาศการรับสมัคร หากมีข้อสงสัยติดต่อไปที่หลักสูตรโดยตรง

2. อัพโหลดเอกสารการสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินในระบบ 

 ก่อนหน้า ถัดไป