รายละเอียดหลักสูตร


ข้อมูลหลักสูตร

ภาคปลาย
2561
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  • 2191 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสำรวจ
    ก(2) เน้นการวิจัยและต้องทำวิทยานิพนธ์ (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แต่รวมกันทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
    ปริญญาโท (ในเวลาราชการ)

ตารางสอบ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 - วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

วิชาที่สอบ

วันและเวลาที่ทำการทดสอบ

สถานที่สอบ

1. Surveying, Photogrammetry,

    Remote Sensing, ระบบสมการเชิงเส้น,

    เมตริกซ์, Linear Regression และ

    สถิติเบื้องต้น

2. สัมภาษณ์

 

29  พฤศจิกายน  2561

 (08.30 - 11.30 น.)

 

 

29  พฤศจิกายน  2561

 (13.00 - 16.00 น.)

 

  ห้อง 200 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

20

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ  

เรื่อง  การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่  www.atc.chula.ac.th

(ส่งคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)   ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมสำรวจภายใน  29  พฤศจิกายน  2561)

500 บาท
รอบที่ 1 : 15/09/2018 - 31/10/2018
อนุมัติโดย - ครั้งที่ - วันที่ 02-09-2018
081-6208726
-