รายละเอียดหลักสูตร


ข้อมูลหลักสูตร

ภาคปลาย
2561
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • 2190 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสำรวจ
    1.1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์ (จบโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต)
    ปริญญาเอก (ในเวลาราชการ)

ตารางสอบ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 - วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

วิชาที่สอบ

วันและเวลาที่ทำการทดสอบ

สถานที่สอบ

   สอบสัมภาษณ์

 

29  พฤศจิกายน  2561

 (13.00 - 16.00 น.)

ห้อง 203  ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

5

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ

เรื่อง  การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th

(ส่งคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ที่ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ   ภายใน  29  พฤศจิกายน  2561)

500 บาท
รอบที่ 1 : 15/09/2018 - 31/10/2018
อนุมัติโดย - ครั้งที่ - วันที่ 26-08-2018
ดร. ชัยโชค ไวภาษา โทร. 081-6208726
-